REGULAMIN

Regulamin Olimpiady Gier Planszowych IPN

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Celem Olimpiady Gier Planszowych Instytutu Pamięci Narodowej, zwanej dalej „Olimpiadą”, jest realizowanie misji edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu poprzez szerzenie wiedzy historycznej z wykorzystaniem
gier planszowych, a także zapoznanie uczniów z zasadami rywalizacji w duchu fair play ,,zwyciężaj bez pychy, przegrywaj bez urazy”.

§ 2.

1. 1. Podmiotem prowadzącym:
   1) kwalifikacje regionalne – są jednostki organizacyjne ( oddziały lub delegatury Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu), w których właściwości miejscowej zostaną zorganizowane eliminacje lokalne,
   2) finał Olimpiady – jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa – zwani dalej łącznie „Organizatorem”.
2. W ramach organizacji Olimpiady Organizator współpracuje oraz zleca wykonanie części zadań Organizatora z zakresu organizacji Olimpiady:
    1) firmie WTB Wojciech Sieroń z siedzibą w woj. podkarpackim, pow. ropczycko­sędziszowski, gm. Ropczyce, miejsc. Ropczyce, ul. Wincentego Witosa Sb, kod pocztowy 39- 100, NIP 8181196837, REGON: 691164730, zwanej dalej „Wykonawcą”;
    2) podmiotom współpracującym, o których mowa w§ 5 w ust. 2.
3. Koordynatorem Olimpiady z ramienia Organizatora jest:
    1) Pan Łukasz Pogoda, tel.: (0-22) 581-86-70, e-mail: lukasz.pogoda@ipn.gov.pl;

§3.

l. Olimpiada odbywa się na trzech poziomach:
   1) eliminacje lokalne;
   2) kwalifikacje regionalne;
   3) finał ogólnopolski.
2. Reprezentacje (z opiekunami, w przypadku osób niepełnoletnich) stawiają się we wskazanym miejscu na każdym poziomie rozgrywek na własny koszt.
3. Rozgrywki odbywają się w poniżej wymienionych rodzajach dyscyplin. W każdej dyscypliniewystępują reprezentacje, złożone z jednego lub więcej graczy, w zależności od dyscypliny:
   1) Znaj Znak- drużyny po dwóch graczy w wieku od 10 do 15 lat (roczniki 2008-2013);
   2) Miś Wojtek- drużyny po dwóch graczy w wieku od 10 do 15 lat (roczniki 2008-2013);
   3) Bitwa Warszawska – drużyny po dwóch graczy w wieku od 14 do 20 lat (roczniki 2003-2009);
   4) ORP Orzeł- drużyny po dwóch graczy w wieku od 14 do 20 lat (roczniki 2003-2009);
   5) Gwiaździsta Eskadra (303, 111 i 7) – drużyny po trzech graczy (roczniki 2003-2009), każdy z członków drużyny gra tylko w jedną z gier lotniczych;
   6) Niepodległa – drużyny po czterech graczy w wieku od 14 lat (od rocznika 2009), bez górnego limitu wieku.
4. Wszystkie rozgrywki w danej dyscyplinie odbywają się bez podziału na grupy wiekowe.
5. Gracz w tej samej dyscyplinie może uczestniczyć najwyżej w dwóch edycjach Olimpiady.
6. Wiek gracza określa się tylko na podstawie roku urodzenia, w dniu zarejestrowania jego udziału w Olimpiadzie.

§4.

1. Jeżeli w reprezentacji są gracze niepełnoletni, reprezentacja musi pozostawać pod opieką pełnoletniego opiekuna.
2. Opiekun nie może być graczem, nie bierze udziału w rozgrywkach. Opiekun nie może wstąpić w miejsce żadnego z graczy.

§ 5.
Zasady zgłaszania udziału w Olimpiadzie

1. Do udziału w Olimpiadzie można zgłaszać się:
   1) za pośrednictwem i z inicjatywy podmiotów organizujących poziom eliminacji lokalnych, o którym mowa w § 3 w ust. 1 w pkt 1, zwanych dalej „podmiotami współpracującymi”.
   2) z własnej inicjatywy (przez osoby niezrzeszone w ramach podmiotów współpracujących).
2. Na potrzeby Olimpiady przez podmioty współpracujące rozumie się organizatorów zaproszonych albo wychodzących z inicjatywą przeprowadzenia poziomu eliminacji
lokalnych, wyrażających chęć współpracy w organizacji Olimpiady z Organizatorem oraz terenowymi jednostkami organizacyjnymi Organizatora (oddziałami i delegaturami IPN), takich jak w szczególności:
   1) szkoły,
   2) uczelnie,
   3) organizacje młodzieżowe,
   4) organizacje harcerskie,
   5) jednostki strzeleckie,
   6) kluby gier planszowych,
   7) biblioteki,
   8) centra kultury,
   9) stowarzyszenia zrzeszające miłośników gier planszowych
   10) inne jednostki, ośrodki, instytucje itp., których cele działalności są zbieżne z celem organizacji Olimpiady.
3. Drużyny zrzeszone występujące w eliminacjach lokalnych organizowanych przez podmioty współpracujące oraz drużyny niezrzeszone:
1) zapoznają się z treścią regulaminu i akceptują jego treść poprzez poprawne
wypełnienie i podpisanie zgłoszenia i akceptacji regulaminu stanowiącego załącznik
nr 1 do regulaminu,
2) przesyłają (same albo za pośrednictwem podmiotu współpracującego) przez stronę
internetową, o której mowa w pkt 3 wypełnione i zeskanowane zgłoszenie do
Olimpiady (albo zdjęcia poprawnie wypełnionego zgłoszenia), stanowiące załącznik
nr 1 do regulaminu, oraz
3) wypełniają formularz kontaktowy na stronie Organizatora, dostępny pod adresem: https: //olimpiadagier.org/.
4. W przypadku osób niepełnoletnich akceptacji regulaminu, poprzez wypełnienie obowiązków o których mowa w ust. 3 w pkt 1, dokonuje rodzic/opiekun prawny.

5. W olimpiadzie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Wykonawcy, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Udziału w olimpiadzie nie mogą brać również osoby pozostające z Organizatorem i Wykonawcą w stosunku cywilnoprawnym oraz ich najbliższa rodzina. 

§6.
Eliminacje lokalne

1. Ogólna liczba eliminacji lokalnych jest uzależniona od inicjatywy podmiotów
współpracujących.
2. Podmioty współpracujące organizują eliminacje lokalne pod warunkiem udziału co najmniej
4 reprezentacji. W ramach organizacji tych eliminacji podmioty współpracujące powinny dążyć do zaangażowania parzystej liczby drużyn.
3. Podmiot zobowiązany jest:
1) zgłosić do Organizatora zamiar przeprowadzenia eliminacji lokalnych, określić ich
datę i miejsce;
2) przygotować relację z eliminacji na oficjalnych stronach internetowych albo na
oficjalnych profilach w mediach internetowych/społecznościowych i przesłać link do
Organizatora albo przesłać materiał do Organizatora z zachowaniem dbałości
o przestrzeganie przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych
oraz wykorzystania wizerunku;
3) przesłać protokół z rozgrywek Olimpiady Gier Planszowych IPN, stanowiący
załącznik nr 2 do regulaminu, do Organizatora.
4. Podmioty współpracujące określają sposób przeprowadzenia eliminacji lokalnych.
5. Eliminacje lokalne dla osób niezrzeszonych mogą zorganizować terenowe jednostki
Organizatora (oddziały i delegatury IPN). Rozgrywki dla osób niezrzeszonych odbywają się na zasadach kwalifikacji regionalnych, o których mowa w§ 7.
6. Najlepsza reprezentacja z każdych eliminacji awansuje do kwalifikacji regionalnych.
7. Organizator może, w uzasadnionej sytuacji, w szczególności w celu zapewnienia minimalnie wymaganej liczby drużyn, podjąć decyzję o awansie kolejnych reprezentacji z dalszych miejsc.
8. Dyrektor Biura Edukacji Narodowej wyznacza ostateczny termin do zakończenia etapu eliminacji lokalnych. Po tym terminie wyniki eliminacji lokalnych nie są brane pod uwagę w dalszych rozgrywkach.

§ 7.
Kwalifikacje regionalne

1. Kwalifikacje regionalne przeprowadza Organizator w miejscach wskazanych przez terenowe jednostki organizacyjne Organizatora (oddziały i delegatury IPN) do dnia wyznaczonego przez Dyrektora Biura Edukacji Narodowej.
2. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia kwalifikacji regionalnych w danej dyscyplinie jest udział co najmniej 8 reprezentacji. Wyjątkiem jest gra Niepodległa, gdzie minimalna liczba reprezentacji to 4.
3. W ramach organizacji tych kwalifikacji Organizator powinien dążyć do zaangażowania parzystej liczby drużyn.
4. Organizator:
1) określa datę i miejsce kwalifikacji;
2) przygotowuje relację z kwalifikacji na oficjalnych stronach internetowych albo/i na
oficjalnych profilach w mediach internetowych/społecznościowych,
3) sporządza protokół z rozgrywek Olimpiady Gier Planszowych IPN, stanowiący
załącznik nr 2 do regulaminu.
5. Najlepsza reprezentacja z każdych kwalifikacji awansuje do finału ogólnopolskiego.
6. Organizator może, w uzasadnionej sytuacji, w szczególności w celu zapewnienia minimalnie wymaganej liczby drużyn, podjąć decyzję o awansie kolejnych reprezentacji z dalszych miejsc.

§8.
Finał ogólnopolski

1. Finał ogólnopolski przeprowadza Organizator w czasie miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Biura Edukacji Narodowej.
2. W finale ogólnopolskim w każdej dyscyplinie bierze udział 16 reprezentacji. Jeśli po zakwalifikowaniu wszystkich najlepszych reprezentacji z kwalifikacji regionalnych (por. §7 ust. 5.) w finale będzie mniej, niż 16 reprezentacji Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania do finału innych drużyn.
3. Organizator:
1) zapewnia reprezentacjom i ich opiekunom nocleg i wyżywienie na czas
przeprowadzenia rozgrywek finału ogólnopolskiego;
2) nie refunduje opłat za dojazdy na miejsce rozgrywania finałów;
3) przygotowuje relację z finałów na oficjalnych stronach internetowych albo/i
na oficjalnych profilach w mediach internetowych/społecznościowych;
4) sporządza protokół z finałów.
4. Szczegółowe zasady rozgrywek finałowych zawiera załącznik nr 3 do regulaminu.

§9.
Ogólne zasady rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach

1. Przed każdym etapem (eliminacje, kwalifikacje, finał) należy przeprowadzić test wiedzy oparty o wprowadzenie historyczne dołączone do instrukcji danej gry. Wyjątkiem jest gra Znaj Znak, gdzie nie przeprowadza się testu wiedzy.
2. Test przeprowadzany jest i oceniany elektronicznie. Wynik testu zależy od zdobytych punktów oraz czasu jego ukończenia.
3. Wyniki testu rozstrzygają wszelkie remisy. Wyższy wynik testu daje wygraną w przypadku remisu. W przypadku takiego samego wyniku testu decyduje krótszy czas jego wypełnienia.

§ 10.
Punktacja i protokół z rozgrywek

1. Podczas określania kolejności drużyn stosuje się odpowiednio § 9 ust. 3.
2. W rozgrywkach reprezentacji wieloosobowych należy niezależnie liczyć punkty drużyny (suma punktów jej członków) oraz poszczególnych jej członków. Nie dotyczy to rozgrywek w grę Niepodległa, gdzie punkty zdobywa wyłącznie drużyna.
3. W przypadku niestawienia się reprezentacji na rozgrywkach (spóźnienie, choroba, rezygnacja itp.) przegrywa ona walkowerem i klasyfikowana jest na ostatnim miejscu z dorobkiem O punktów.
4. Protokół z rozgrywek Olimpiady Gier Planszowych IPN, stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu powinien zawierać listę reprezentacji uporządkowaną malejąco według liczby punktów reprezentacji oraz:
1) skład reprezentacji (imiona i nazwiska wraz z imieniem i nazwiskiem opiekuna);
2) liczba punktów zdobytych łącznie przez reprezentację w rozgrywkach, w nawiasie
wartości cząstkowe;
3) liczba punktów zdobytych łącznie przez reprezentację w teście wiedzy, w nawiasie
wartości cząstkowe;
4) dane umożliwiające kontakt z opiekunem (telefon oraz e-mail).
5. Przykładowy protokół wraz z opisem kolejnych etapów rozgrywek stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

§ 11.
Zasady gry ZnajZnak na potrzeby Olimpiady

1. W kwalifikacjach należy rozegrać co najmniej 6 rund.
2. Gracze zdobywają punkty za:
1) 1. miejsce – 5 punktów;
2) 2. miejsce – 3 punkty;
3) 3. miejsce – 2 punkty;
4) 4. miejsce – 1 punkt.
3. W przypadku remisu należy rozegrać błyskawiczną dogrywkę za pomocą 3 kart na gracza.
4. W pierwszej rundzie losowo dzielimy graczy po 4 osoby (z różnych drużyn), które rozgrywają ze sobą partię. W przypadku nieparzystej liczby reprezentacji dopuszcza się utworzenie niektórych rozgrywek po 3 albo po 5 osób.
5. W kolejnych rundach najlepsi gracze według liczby zdobytych indywidualnie punktów grają ze sobą po 4 osoby.
6. W miarę możliwości należy unikać sytuacji, w których w kolejnych rundach grają ze sobą ci sami gracze albo gracze z tych samych drużyn.
7. Rozgrywki prowadzone są wg zasad gry z wydania V z 2020 r. (kieszonkowego) ze zmianami, które określa załącznik nr 5 do regulaminu.

§ 12.
Zasady gry Miś Wojtek na potrzeby Olimpiady

1. W kwalifikacjach należy rozegrać 3 rundy.
2. Gracze zdobywają punkty za:

1) 1. miejsce – 5 punktów;
2) 2. miejsce – 3 punkty;
3) 3. miejsce – 2 punkty;
4) 4. miejsce – 1 punkt.
3. W pierwszej rundzie losowo dzielimy graczy po 4 osoby (z różnych drużyn), które rozgrywają ze sobą partię. W przypadku nieparzystej liczby reprezentacji dopuszcza się utworzenie niektórych rozgrywek po 3 albo po 5 osób.
4. W drugiej i trzeciej rundzie najlepsi gracze według liczby zdobytych indywidualnie punktów grają ze sobą po 4 osoby.
5. W miarę możliwości należy unikać sytuacji, w których w kolejnych rundach grają ze sobą ci sami gracze albo gracze z tych samych drużyn.
6. Rozgrywki prowadzone są wg zasad gry z wydania IV z 2021 r. (v. 1.2) ze zmianami, które określa załącznik nr 6 do regulaminu.

§ 13.
Zasady gry Bitwa Warszawska na potrzeby Olimpiady

1. W kwalifikacjach należy rozegrać 3 rundy.
2. Gracze zdobywają punkty za:
1) podwójną wygraną – 3 punkty;
2) jedną wygraną z większą liczbą punktów – 2 punkty;
3) jedną wygraną z mniejszą liczbą punktów – 1 punkt;
4) podwójną porażkę – O punktów.
3. W pierwszej rundzie losowo parujemy graczy. Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron.
4. W drugiej rundzie najlepsi gracze grają ze sobą (1-2, 3-4, 5-6 itd.). Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron.
5. W trzeciej rundzie najlepsi gracze grają ze sobą (1-2, 3-4, 5-6 itd.). Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron.
6. W miarę możliwości należy unikać grania ze sobą tych samych graczy w kolejnych rundach.
7. Rozgrywki prowadzone są wg zasad gry z wydania li z 2021 r. ze zmianami, które określa załącznik nr 7 do regulaminu.

§ 14.
Zasady gry ORP Orzeł na potrzeby Olimpiady

1. W kwalifikacjach należy rozegrać 3 rundy.
2. Gracze zdobywają punkty za:
1) podwójną wygraną – 3 punkty;
2) jedną wygraną z lepszym wynikiem testu – 2 punkty;
3) jedną wygraną ze słabszym wynikiem testu – 1 punkt;
4) podwójną porażkę – O punktów.
3. W pierwszej rundzie losowo parujemy graczy. Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron.
4. W drugiej rundzie najlepsi gracze grają ze sobą (1-2, 3-4, 5-6 itd.). Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron.
5. W trzeciej rundzie najlepsi gracze grają ze sobą (1-2, 3-4, 5-6 itd.). Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron.
6. W miarę możliwości należy unikać grania ze sobą tych samych graczy w kolejnych rundach.
7. Rozgrywki prowadzone są wg zasad gry z wydania li z 2021 r. ze zmianami, które określa załącznik nr 8 do regulaminu.

§ 15.
Zasady gry Gwiaździsta Eskadra (303, 111 i 7) na potrzeby Olimpiady

1. Każdy z członków drużyny gra tylko w jedną z gier lotniczych (303, 111 albo 7).
2. W grze 303: Bitwa o Anglię w przypadku remisu o wygranej decyduje wynik testu.
3. Rozgrywka 7: W obronie Lwowa odbywa się według zasad zaawansowanych.

4. W grach 111: Alarm dla Warszawy oraz 7: W obronie Lwowa w przypadku remisu o wygranej decyduje najpierw sposób punktacji zawarty w instrukcji, a potem wynik testu.
5. W kwalifikacjach należy rozegrać 3 rundy.
6. Gracze zdobywają punkty za:
1) podwójną wygraną – 3 punkty;
2) jedną wygrana z większą liczbą punktów/ z lepszym wynikiem testu – 2 punkty;
3) jedną wygraną z mniejszą liczbą punktów/ ze łabszym wynikiem testu – 1 punkt;
4) podwójną porażkę – O punktów.
7. W pierwszej rundzie losowo parujemy graczy. Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron.
8. W drugiej rundzie najlepsi gracze grają ze sobą (1-2, 3-4, 5-6 itd.). Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron.
9. W trzeciej rundzie najlepsi gracze grają ze sobą (1-2, 3-4, 5-6 itd.). Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron.
10. W miarę możliwości należy unikać grania ze sobą tych samych graczy w kolejnych rundach.
11. Rozgrywki prowadzone są wg zasad gier:
1) 7: W obronie Lwowa wg wydania II lub późniejszego,
2) 111: Alarm dla Warszawy wg wydania IV lub późniejszego,
3) 303: Bitwa o Anglię wg wydania VII lub późniejszego ze zmianami, które określa załącznik nr 9 do regulaminu.

§ 16.
Zasady gry Niepodległa na potrzeby Olimpiady

1. Ze względu na kooperacyjny charakter rozgrywki każdej reprezentacji towarzyszy
obserwator (opiekun innej drużyny), który czuwa nad przestrzeganiem zasad.
2. W kwalifikacjach należy rozegrać 2 rundy.
3. Rozgrywka odbywa się według zasad zaawansowanych.
4. Reprezentacja zdobywa punkty zgodnie z zasadami punktacji zawartymi w instrukcji.
5. Rozgrywki prowadzone są wg zasad gry z wydania II z 2019 r. ze zmianami, które określa załącznik nr 10 do regulaminu.

§ 17.
Nagrody

1. Spośród drużyn startujących w finale ogólnopolskim zostaną wyłonione najlepsze drużyny – laureaci miejsc od pierwszego do trzeciego, w ramach każdej dyscypliny.
2. Każdy laureat – uczestnik drużyny (z wyłączeniem opiekuna drużyny), o której mowa w ust.
1, otrzymuje nagrody.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wyróżnienia i nagrodzenia nagrodami dodatkowymi
również innych uczestników konkursu wedle ustalonych przez niego kryteriów.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznawania dodatkowych nagród pieniężnych, które zostaną pomniejszone o kwotę podatku.
5. W przypadku gdy wartość nagród rzeczowych dla jednego uczestnika konkursu – laureata, przekroczy 2000 zł powstaje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
6. Przy obliczaniu całkowitej wartości nagrody w celu spełnienia obowiązku podatkowego, o którym mowa w ust. 5, bierze się pod uwagę:
1) wartość wszystkich nagród rzeczowych,
2) wartość nagród pieniężnych,
3) wartość noclegu i wyżywienia
– przypadające na danego Laureata.
7. Organizator zobowiązany jest do obliczenia, pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. W celu wykonania tych czynności Instytut otrzymuje od laureatów dane przekazane w protokole odbioru nagród:
1) stanowiącym załącznik nr 11 do regulaminu – w przypadku laureatów mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) stanowiącym załącznik nr 12 do regulaminu – w przypadku laureatów niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

§18.
Zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku

1. Uczestnik Olimpiady, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic/opiekun prawny,
akceptuj ąc regulamin zezwala na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora i podmioty współpracujące wizerunku uczestnika zarejestrowanego w trakcie Olimpiady w celu udokumentowania jej przebiegu w materiałach utrwalonych podczas Olimpiady przez organizatora i podmioty współpracujące, na stronach internetowych Organizatora i podmiotów współpracujących, w mediach i oficjalnych profilach społecznościowych Organizatora i podmiotów współpracujących, radiu, prasie i telewizji oraz w materiałach naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uczestnik Olimpiady, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic/opiekun prawny może  wyrazić zgodę na publikację wizerunku uczestnika konkursu w celu promocji turnieju na stronach internetowych Organizatora i podmiotów współpracujących, w mediach i oficjalnych profilach społecznościowych Organizatora i podmiotów współpracujących, radiu, prasie i telewizji, poprzez złożenie podpisu w formularzu zgłoszeniowym w rubryce: Podpis*wyrażenie zgody na wizerunek.

§ 1.

1. Celem Olimpiady Gier Planszowych Instytutu Pamięci Narodowej, zwanej dalej „Olimpiadą”, jest realizowanie misji edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu poprzez szerzenie wiedzy historycznej z wykorzystaniem
gier planszowych, a także zapoznanie uczniów z zasadami rywalizacji w duchu fair play ,,zwyciężaj bez pychy, przegrywaj bez urazy”.

§ 2.

1. Podmiotem prowadzącym Olimpiadę jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.
2. W ramach organizacji Olimpiady Organizator współpracuje oraz zleca wykonanie części zadań Organizatora z zakresu organizacji Olimpiady:
1) Panu Tomaszowi Bastkowskiemu;
2) Panu Bartłomiejowi Pilarczykowi;
3) Panu Wojciechowi Sieroniowi;
4) podmiotom współpracującym, o których mowa w§ 5 w ust. 2.
3. Koordynatorami Olimpiady z ramienia Organizatora są:
1) Pan Łukasz Pogoda, tel.: (0-22) 581-86-70, e-mail: lukasz.pogoda@ipn.gov.pl;
2) Pani Marta Snarska, tel.: (0-22) 581-86-31, e-mail: marta.snarska@ipn.gov.pl.

§3.

l. Olimpiada odbywa się na trzech poziomach:
1) eliminacje lokalne;
2) kwalifikacje regionalne;
3) finał ogólnopolski.
2. Reprezentacje (z opiekunami, w przypadku osób niepełnoletnich) stawiają się we wskazanym miejscu na każdym poziomie rozgrywek na własny koszt.
3. Rozgrywki odbywają się w poniżej wymienionych rodzajach dyscyplin. W każdej dyscypliniewystępują reprezentacje, złożone z jednego lub więcej graczy, w zależności od dyscypliny:
1) Znaj Znak- drużyny po dwóch graczy w wieku od 10 do 15 lat (roczniki 2007-2012);
2) Miś Wojtek- drużyny po dwóch graczy w wieku od 10 do 15 lat (roczniki 2007-2012);
3) Bitwa Warszawska – jeden gracz w wieku od 14 do 20 lat (roczniki 2002-2008);
4) ORP Orzeł- jeden gracz w wieku od 14 do 20 lat (roczniki 2002-2008);
5) Gwiaździsta Eskadra (303, 111 i 7) – drużyny po trzech graczy w wieku od 14 do 20 lat
(roczniki 2002-2008), każdy z członków drużyny gra tylko w jedną z gier lotniczych;
6) Niepodległa – drużyny po czterech graczy w wieku od 14 lat (od rocznika 2008), bez górnego limitu wieku.
4. Wszystkie rozgrywki w danej dyscyplinie odbywają się bez podziału na grupy wiekowe.
5. Gracz w tej samej dyscyplinie może uczestniczyć najwyżej w dwóch edycjach Olimpiady.
6. Wiek gracza określa się tylko na podstawie roku urodzenia, w dniu zarejestrowania jego udziału w Olimpiadzie.

§4.

1. Jeżeli w reprezentacji są gracze niepełnoletni, reprezentacja musi pozostawać pod opieką pełnoletniego opiekuna.
2. Opiekun nie może być graczem, nie bierze udziału w rozgrywkach. Opiekun nie może wstąpić w miejsce żadnego z graczy.

§ 5.
Zasady zgłaszania udziału w Olimpiadzie

1. Do udziału w Olimpiadzie można zgłaszać się:
1) za pośrednictwem i z inicjatywy podmiotów organizujących poziom eliminacji lokalnych, o którym mowa w § 3 w ust. 1 w pkt 1, zwanych dalej „podmiotami współpracującymi”.
2) z własnej inicjatywy (przez osoby niezrzeszone w ramach podmiotów współpracujących).
2. Na potrzeby Olimpiady przez podmioty współpracujące rozumie się organizatorów zaproszonych albo wychodzących z inicjatywą przeprowadzenia poziomu eliminacji
lokalnych, wyrażających chęć współpracy w organizacji Olimpiady z Organizatorem oraz terenowymi jednostkami organizacyjnymi Organizatora (oddziałami i delegaturami IPN), takich jak w szczególności:
1) szkoły,
2) uczelnie,
3) organizacje młodzieżowe,
4) organizacje harcerskie,
5) jednostki strzeleckie,
6) kluby gier planszowych,
7) biblioteki,
8) centra kultury,
9) stowarzyszenia zrzeszające miłośników gier planszowych
10) inne jednostki, ośrodki, instytucje itp., których cele działalności są zbieżne z celem organizacji Olimpiady.
3. Drużyny zrzeszone występujące w eliminacjach lokalnych organizowanych przez podmioty współpracujące oraz drużyny niezrzeszone:
1) zapoznają się z treścią regulaminu i akceptują jego treść poprzez poprawne
wypełnienie i podpisanie zgłoszenia i akceptacji regulaminu stanowiącego załącznik
nr 1 do regulaminu,
2) przesyłają (same albo za pośrednictwem podmiotu współpracującego) przez stronę
internetową, o której mowa w pkt 3 wypełnione i zeskanowane zgłoszenie do
Olimpiady (albo zdjęcia poprawnie wypełnionego zgłoszenia), stanowiące załącznik
nr 1 do regulaminu, oraz
3) wypełniają formularz kontaktowy na stronie Organizatora, dostępny pod adresem: https: //olimpiadagier.org/.
4. W przypadku osób niepełnoletnich akceptacji regulaminu, poprzez wypełnienie obowiązków o których mowa w ust. 3 w pkt 1, dokonuje rodzic/opiekun prawny.

§6.
Eliminacje lokalne

1. Ogólna liczba eliminacji lokalnych jest uzależniona od inicjatywy podmiotów
współpracujących.
2. Podmioty współpracujące organizują eliminacje lokalne pod warunkiem udziału co najmniej
4 reprezentacji. W ramach organizacji tych eliminacji podmioty współpracujące powinny dążyć do zaangażowania parzystej liczby drużyn.
3. Podmiot zobowiązany jest:
1) zgłosić do Organizatora zamiar przeprowadzenia eliminacji lokalnych, określić ich
datę i miejsce;
2) przygotować relację z eliminacji na oficjalnych stronach internetowych albo na
oficjalnych profilach w mediach internetowych/społecznościowych i przesłać link do
Organizatora albo przesłać materiał do Organizatora z zachowaniem dbałości
o przestrzeganie przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych
oraz wykorzystania wizerunku;
3) przesłać protokół z rozgrywek Olimpiady Gier Planszowych IPN, stanowiący
załącznik nr 2 do regulaminu, do Organizatora.
4. Podmioty współpracujące określają sposób przeprowadzenia eliminacji lokalnych.
5. Eliminacje lokalne dla osób niezrzeszonych mogą zorganizować terenowe jednostki
Organizatora (oddziały i delegatury IPN). Rozgrywki dla osób niezrzeszonych odbywają się na zasadach kwalifikacji regionalnych, o których mowa w§ 7.
6. Najlepsza reprezentacja z każdych eliminacji awansuje do kwalifikacji regionalnych.
7. Organizator może, w uzasadnionej sytuacji, w szczególności w celu zapewnienia minimalnie wymaganej liczby drużyn, podjąć decyzję o awansie kolejnych reprezentacji z dalszych miejsc.
8. Dyrektor Biura Edukacji Narodowej wyznacza ostateczny termin do zakończenia etapu eliminacji lokalnych. Po tym terminie wyniki eliminacji lokalnych nie są brane pod uwagę w dalszych rozgrywkach.

§ 7.
Kwalifikacje regionalne

1. Kwalifikacje regionalne przeprowadza Organizator w miejscach wskazanych przez terenowe jednostki organizacyjne Organizatora (oddziały i delegatury IPN) do dnia wyznaczonego przez Dyrektora Biura Edukacji Narodowej.
2. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia kwalifikacji regionalnych w danej dyscyplinie jest udział co najmniej 8 reprezentacji. Wyjątkiem jest gra Niepodległa, gdzie minimalna liczba reprezentacji to 4.
3. W ramach organizacji tych kwalifikacji Organizator powinien dążyć do zaangażowania parzystej liczby drużyn.
4. Organizator:
1) określa datę i miejsce kwalifikacji;
2) przygotowuje relację z kwalifikacji na oficjalnych stronach internetowych albo/i na
oficjalnych profilach w mediach internetowych/społecznościowych,
3) sporządza protokół z rozgrywek Olimpiady Gier Planszowych IPN, stanowiący
załącznik nr 2 do regulaminu.
5. Najlepsza reprezentacja z każdych kwalifikacji awansuje do finału ogólnopolskiego.
6. Organizator może, w uzasadnionej sytuacji, w szczególności w celu zapewnienia minimalnie wymaganej liczby drużyn, podjąć decyzję o awansie kolejnych reprezentacji z dalszych miejsc.

§8.
Finał ogólnopolski

1. Finał ogólnopolski przeprowadza Organizator w czasie miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Biura Edukacji Narodowej.
2. W finale ogólnopolskim w każdej dyscyplinie bierze udział 16 reprezentacji. Jeśli po zakwalifikowaniu wszystkich najlepszych reprezentacji z kwalifikacji regionalnych (por. §7 ust. 5.) w finale będzie mniej, niż 16 reprezentacji Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania do finału innych drużyn.
3. Organizator:
1) zapewnia reprezentacjom i ich opiekunom nocleg i wyżywienie na czas
przeprowadzenia rozgrywek finału ogólnopolskiego;
2) nie refunduje opłat za dojazdy na miejsce rozgrywania finałów;
3) przygotowuje relację z finałów na oficjalnych stronach internetowych albo/i
na oficjalnych profilach w mediach internetowych/społecznościowych;
4) sporządza protokół z finałów.
4. Szczegółowe zasady rozgrywek finałowych zawiera załącznik nr 3 do regulaminu.

§9.
Ogólne zasady rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach

1. Przed każdym etapem (eliminacje, kwalifikacje, finał) należy przeprowadzić test wiedzy oparty o wprowadzenie historyczne dołączone do instrukcji danej gry. Wyjątkiem jest gra Znaj Znak, gdzie nie przeprowadza się testu wiedzy.
2. Test przeprowadzany jest i oceniany elektronicznie. Wynik testu zależy od zdobytych punktów oraz czasu jego ukończenia.
3. Wyniki testu rozstrzygają wszelkie remisy. Wyższy wynik testu daje wygraną w przypadku remisu. W przypadku takiego samego wyniku testu decyduje krótszy czas jego wypełnienia.

§ 10.
Punktacja i protokół z rozgrywek

1. Podczas określania kolejności drużyn stosuje się odpowiednio § 9 ust. 3.
2. W rozgrywkach reprezentacji wieloosobowych należy niezależnie liczyć punkty drużyny (suma punktów jej członków) oraz poszczególnych jej członków. Nie dotyczy to rozgrywek w grę Niepodległa, gdzie punkty zdobywa wyłącznie drużyna.
3. W przypadku niestawienia się reprezentacji na rozgrywkach (spóźnienie, choroba, rezygnacja itp.) przegrywa ona walkowerem i klasyfikowana jest na ostatnim miejscu z dorobkiem O punktów.
4. Protokół z rozgrywek Olimpiady Gier Planszowych IPN, stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu powinien zawierać listę reprezentacji uporządkowaną malejąco według liczby punktów reprezentacji oraz:
1) skład reprezentacji (imiona i nazwiska wraz z imieniem i nazwiskiem opiekuna);
2) liczba punktów zdobytych łącznie przez reprezentację w rozgrywkach, w nawiasie
wartości cząstkowe;
3) liczba punktów zdobytych łącznie przez reprezentację w teście wiedzy, w nawiasie
wartości cząstkowe;
4) dane umożliwiające kontakt z opiekunem (telefon oraz e-mail).
5. Przykładowy protokół wraz z opisem kolejnych etapów rozgrywek stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

§ 11.
Zasady gry ZnajZnak na potrzeby Olimpiady

1. W kwalifikacjach należy rozegrać co najmniej 6 rund.
2. Gracze zdobywają punkty za:
1) 1. miejsce – 5 punktów;
2) 2. miejsce – 3 punkty;
3) 3. miejsce – 2 punkty;
4) 4. miejsce – 1 punkt.
3. W przypadku remisu należy rozegrać błyskawiczną dogrywkę za pomocą 3 kart na gracza.
4. W pierwszej rundzie losowo dzielimy graczy po 4 osoby (z różnych drużyn), które rozgrywają ze sobą partię. W przypadku nieparzystej liczby reprezentacji dopuszcza się utworzenie niektórych rozgrywek po 3 albo po 5 osób.
5. W kolejnych rundach najlepsi gracze według liczby zdobytych indywidualnie punktów grają ze sobą po 4 osoby.
6. W miarę możliwości należy unikać sytuacji, w których w kolejnych rundach grają ze sobą ci sami gracze albo gracze z tych samych drużyn.
7. Rozgrywki prowadzone są wg zasad gry z wydania V z 2020 r. (kieszonkowego) ze zmianami, które określa załącznik nr 5 do regulaminu.

§ 12.
Zasady gry Miś Wojtek na potrzeby Olimpiady

1. W kwalifikacjach należy rozegrać 3 rundy.
2. Gracze zdobywają punkty za:

1) 1. miejsce – 5 punktów;
2) 2. miejsce – 3 punkty;
3) 3. miejsce – 2 punkty;
4) 4. miejsce – 1 punkt.
3. W pierwszej rundzie losowo dzielimy graczy po 4 osoby (z różnych drużyn), które rozgrywają ze sobą partię. W przypadku nieparzystej liczby reprezentacji dopuszcza się utworzenie niektórych rozgrywek po 3 albo po 5 osób.
4. W drugiej i trzeciej rundzie najlepsi gracze według liczby zdobytych indywidualnie punktów grają ze sobą po 4 osoby.
5. W miarę możliwości należy unikać sytuacji, w których w kolejnych rundach grają ze sobą ci sami gracze albo gracze z tych samych drużyn.
6. Rozgrywki prowadzone są wg zasad gry z wydania IV z 2021 r. (v. 1.2) ze zmianami, które określa załącznik nr 6 do regulaminu.

§ 13.
Zasady gry Bitwa Warszawska na potrzeby Olimpiady

1. W kwalifikacjach należy rozegrać 3 rundy.
2. Gracze zdobywają punkty za:
1) podwójną wygraną – 3 punkty;
2) jedną wygraną z większą liczbą punktów – 2 punkty;
3) jedną wygraną z mniejszą liczbą punktów – 1 punkt;
4) podwójną porażkę – O punktów.
3. W pierwszej rundzie losowo parujemy graczy. Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron.
4. W drugiej rundzie najlepsi gracze grają ze sobą (1-2, 3-4, 5-6 itd.). Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron.
5. W trzeciej rundzie najlepsi gracze grają ze sobą (1-2, 3-4, 5-6 itd.). Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron.
6. W miarę możliwości należy unikać grania ze sobą tych samych graczy w kolejnych rundach.
7. Rozgrywki prowadzone są wg zasad gry z wydania li z 2021 r. ze zmianami, które określa załącznik nr 7 do regulaminu.

§ 14.
Zasady gry ORP Orzeł na potrzeby Olimpiady

1. W kwalifikacjach należy rozegrać 3 rundy.
2. Gracze zdobywają punkty za:
1) podwójną wygraną – 3 punkty;
2) jedną wygraną z lepszym wynikiem testu – 2 punkty;
3) jedną wygraną ze słabszym wynikiem testu – 1 punkt;
4) podwójną porażkę – O punktów.
3. W pierwszej rundzie losowo parujemy graczy. Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron.
4. W drugiej rundzie najlepsi gracze grają ze sobą (1-2, 3-4, 5-6 itd.). Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron.
5. W trzeciej rundzie najlepsi gracze grają ze sobą (1-2, 3-4, 5-6 itd.). Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron.
6. W miarę możliwości należy unikać grania ze sobą tych samych graczy w kolejnych rundach.
7. Rozgrywki prowadzone są wg zasad gry z wydania li z 2021 r. ze zmianami, które określa załącznik nr 8 do regulaminu.

§ 15.
Zasady gry Gwiaździsta Eskadra (303, 111 i 7) na potrzeby Olimpiady

1. Każdy z członków drużyny gra tylko w jedną z gier lotniczych (303, 111 albo 7).
2. W grze 303: Bitwa o Anglię w przypadku remisu o wygranej decyduje wynik testu.
3. Rozgrywka 7: W obronie Lwowa odbywa się według zasad zaawansowanych.

4. W grach 111: Alarm dla Warszawy oraz 7: W obronie Lwowa w przypadku remisu o wygranej decyduje najpierw sposób punktacji zawarty w instrukcji, a potem wynik testu.
5. W kwalifikacjach należy rozegrać 3 rundy.
6. Gracze zdobywają punkty za:
1) podwójną wygraną – 3 punkty;
2) jedną wygrana z większą liczbą punktów/ z lepszym wynikiem testu – 2 punkty;
3) jedną wygraną z mniejszą liczbą punktów/ ze łabszym wynikiem testu – 1 punkt;
4) podwójną porażkę – O punktów.
7. W pierwszej rundzie losowo parujemy graczy. Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron.
8. W drugiej rundzie najlepsi gracze grają ze sobą (1-2, 3-4, 5-6 itd.). Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron.
9. W trzeciej rundzie najlepsi gracze grają ze sobą (1-2, 3-4, 5-6 itd.). Grają oni mecz i rewanż, ze zmianą stron.
10. W miarę możliwości należy unikać grania ze sobą tych samych graczy w kolejnych rundach.
11. Rozgrywki prowadzone są wg zasad gier:
1) 7: W obronie Lwowa wg wydania II lub późniejszego,
2) 111: Alarm dla Warszawy wg wydania IV lub późniejszego,
3) 303: Bitwa o Anglię wg wydania VII lub późniejszego ze zmianami, które określa załącznik nr 9 do regulaminu.

§ 16.
Zasady gry Niepodległa na potrzeby Olimpiady

1. Ze względu na kooperacyjny charakter rozgrywki każdej reprezentacji towarzyszy
obserwator (opiekun innej drużyny), który czuwa nad przestrzeganiem zasad.
2. W kwalifikacjach należy rozegrać 2 rundy.
3. Rozgrywka odbywa się według zasad zaawansowanych.
4. Reprezentacja zdobywa punkty zgodnie z zasadami punktacji zawartymi w instrukcji.
5. Rozgrywki prowadzone są wg zasad gry z wydania II z 2019 r. ze zmianami, które określa załącznik nr 10 do regulaminu.

§ 17.
Nagrody

1. Spośród drużyn startujących w finale ogólnopolskim zostaną wyłonione najlepsze drużyny – laureaci miejsc od pierwszego do trzeciego, w ramach każdej dyscypliny.
2. Każdy laureat – uczestnik drużyny (z wyłączeniem opiekuna drużyny), o której mowa w ust.
1, otrzymuje nagrody.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wyróżnienia i nagrodzenia nagrodami dodatkowymi
również innych uczestników konkursu wedle ustalonych przez niego kryteriów.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznawania dodatkowych nagród pieniężnych, które zostaną pomniejszone o kwotę podatku.
5. W przypadku gdy wartość nagród rzeczowych dla jednego uczestnika konkursu – laureata, przekroczy 2000 zł powstaje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
6. Przy obliczaniu całkowitej wartości nagrody w celu spełnienia obowiązku podatkowego, o którym mowa w ust. 5, bierze się pod uwagę:
1) wartość wszystkich nagród rzeczowych,
2) wartość nagród pieniężnych,
3) wartość noclegu i wyżywienia
– przypadające na danego Laureata.
7. Nagrodzeni zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia Organizatorowi Protokołu odbioru nagrody stanowiącego załącznik nr 11 do regulaminu.

§18.
Zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku

1. Uczestnik Olimpiady, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic/opiekun prawny,
akceptuj ąc regulamin zezwala na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora i podmioty współpracujące wizerunku uczestnika zarejestrowanego w trakcie Olimpiady w celu udokumentowania jej przebiegu w materiałach utrwalonych podczas Olimpiady przez organizatora i podmioty współpracujące, na stronach internetowych Organizatora i podmiotów współpracujących, w mediach i oficjalnych profilach społecznościowych Organizatora i podmiotów współpracujących, radiu, prasie i telewizji oraz w materiałach naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uczestnik Olimpiady, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic/opiekun prawny może  wyrazić zgodę na publikację wizerunku uczestnika konkursu w celu promocji turnieju na stronach internetowych Organizatora i podmiotów współpracujących, w mediach i oficjalnych profilach społecznościowych Organizatora i podmiotów współpracujących, radiu, prasie i telewizji, poprzez złożenie podpisu w formularzu zgłoszeniowym w rubryce: Podpis*wyrażenie zgody na wizerunek.

§ 19.
Klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych uczestników Olimpiady

1. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celach:
1) organizacji i udziału w Olimpiadzie, w tym publikacji relacji z przebiegu Olimpiady, wręczenia nagród, na stronach internetowych, w mediach i oficjalnych profilach społecznościowych Organizatora i podmiotów współpracujących, w radiu, prasie i telewizji,
2) promocji Olimpiady, poprzez wykorzystanie materiałów utrwalonych w czasie jej trwania, w mediach i oficjalnych profilach społecznościowych Organizatora i podmiotów współpracujących, w radiu, prasie i telewizji oraz w materiałach naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora i podmiotów współpracujących, w przypadku wyrażenia zgody.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda, art. 81 ust.
1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), i lit. e (wykonanie zadania w interesie publicznym – art. 53 pkt. 5 ustawy o IPN-KŚZpNP) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.
3. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa oraz podmioty współpracujące. Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie technologiczne, fizyczne,administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl. adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora i podmioty współpracujące danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przetwarzane:
1) przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Olimpiady,
2) do momentu zakończenia działań promocyjnych na stronach internetowych, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Organizatora i podmiotów współpracujących, w radiu, prasie i telewizji oraz w materiałach naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora i podmiotów współpracujących,
3) do momentu wycofania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
4) w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z terminami
określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym
na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Każdy ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

§20.
Przepisy końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie dokonane przez Organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, zmiany formy przeprowadzania Olimpiady, odwołania Olimpiady, w przypadkach niezgłoszenia niezbędnej liczby drużyn oraz w innych istotnych albo nieprzewidywalnych sytuacjach.
3. Wszelkie wątpliwości i protesty wynikające z regulaminu oraz z przebiegu Olimpiady rozstrzyga Organizator.
4. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pełna treść Regulaminu
w formacie pliku .PDF

Zmiana Regulaminu
z dnia 20.02.2023

Zgłoszenie i oświadczenie
o akceptacji regulaminu

Protokół z Rozgrywek
   

Szczegółowe zasady
rozgrywek finałowych  

ZNAJZNAK
Skrót zasad, karta pomocy sędziego. 

MIŚ WOJTEK
Skrót zasad, karta pomocy sędziego. 

BITWA WARSZAWSKA
Skrót zasad, karta pomocy sędziego. 

BITWA WARSZAWSKA
Skrót zasad, karta pomocy sędziego. 

ORP ORZEŁ
Skrót zasad, karta pomocy sędziego. 

GWIEŹDZISTA ESKADRA
Skrót zasad, karta pomocy sędziego. 

NIEPODLEDŁA
Skrót zasad, karta pomocy sędziego. 

Protokół odbioru nagród oraz informacja
o przetwarzaniu danych osobowych (pobyt stały)

Protokół odbioru nagród oraz informacja
o przetwarzaniu danych osobowych (bez stałego pobytu)

Skip to content